Kompilace jazyka C/C++ ProjectCompiling a C/C++ project

Možnosti jazyka C++ C a kompilátoru lze nastavit buď v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio, nebo na příkazovém řádku.C and C++ compiler options can be set either in the Visual Studio IDE or on the command line.

V nástroji Visual StudioIn Visual Studio

Můžete nastavit možnosti kompilátoru pro každý projekt v dialogovém okně stránky vlastností sady Visual Studio.You can set compiler options for each project in its Visual Studio Property Pages dialog box. V levém podokně vyberte možnost Vlastnosti konfigurace, C/C++ a pak zvolte kategorii možností kompilátoru.In the left pane, select Configuration Properties, C/C++ and then choose the compiler option category. V tématech pro jednotlivé možnosti kompilátoru je popsáno, jak tento parametr nastavíte a kde ho ve vývojovém prostředí najdete.The topic for each compiler option describes how it can be set and where it is found in the development environment. Úplný seznam najdete v tématu Možnosti kompilátoru MSVC .See MSVC Compiler Options for a complete list.

Z příkazového řádkuFrom the command line

Možnosti kompilátoru (CL.exe) je možné nastavit:You can set compiler (CL.exe) options:

Možnosti zadané v proměnné prostředí CL se používají při každém vyvolání CL.Options specified in the CL environment variable are used every time you invoke CL. Pokud je v proměnné prostředí CL nebo na příkazovém řádku uveden název souboru příkazů, použijí se možnosti zadané v tomto souboru příkazů.If a command file is named in the CL environment variable or on the command line, the options specified in the command file are used. Na rozdíl od příkazového řádku nebo proměnné prostředí CL umožňuje soubor příkazů použít několik řádků parametrů a názvů souborů.Unlike either the command line or the CL environment variable, a command file allows you to use multiple lines of options and filenames.

Možnosti kompilátoru se zpracovávají „zleva doprava“ a při zjištění konfliktu platí poslední parametr (nejvíce vpravo).Compiler options are processed "left to right," and when a conflict is detected, the last (rightmost) option wins. Proměnná prostředí CL se zpracovává před příkazovým řádkem, takže v případě konfliktů mezi proměnnou prostředí CL a příkazovým řádkem má přednost příkazový řádek.The CL environment variable is processed before the command line, so in any conflicts between CL and the command line, the command line takes precedence.

Další témata týkající se kompilátoruAdditional Compiler Topics

Informace o volbě hostitele kompilátoru a cílové architektury naleznete v tématu Configure C++ projects for 64-bit a cíle x64.For information on choosing the compiler host and target architecture, see Configure C++ projects for 64-bit, x64 targets.

Viz takéSee also

Referenční zdroje k sestavení programu v jazyce C/C++C/C++ Building Reference