Instalace podpory jazyka C++ v sadě Visual StudioInstall C++ support in Visual Studio

Pokud jste ještě nestáhli a nainstalovali Visual Studio a C++ Visual Tools, tady je postup, jak začít.If you haven't downloaded and installed Visual Studio and the Visual C++ tools yet, here's how to get started.

Instalace sady Visual Studio 2019Visual Studio 2019 Installation

Vítá vás Visual Studio 2019!Welcome to Visual Studio 2019! V této verzi si snadno zvolíte a nainstalujete jenom ty funkce, které potřebujete.In this version, it's easy to choose and install just the features you need. A kvůli jejich menšímu minimálnímu množství je instalace rychle a s menším dopadem na systém.And because of its reduced minimum footprint, it installs quickly and with less system impact.

Poznámka

Toto téma se vztahuje na instalaci sady Visual Studio ve Windows.This topic applies to installation of Visual Studio on Windows. Visual Studio Code je zjednodušené vývojové prostředí pro různé platformy, které běží na systémech Windows, Mac a Linux.Visual Studio Code is a lightweight, cross-platform development environment that runs on Windows, Mac, and Linux systems. Rozšíření Microsoft C/C++ pro Visual Studio Code podporuje technologii IntelliSense, ladění, formátování kódu, automatické dokončování.The Microsoft C/C++ for Visual Studio Code extension supports IntelliSense, debugging, code formatting, auto-completion. Visual Studio pro Mac nepodporuje Microsoft C++, ale podporuje jazyky .NET a vývoj pro různé platformy.Visual Studio for Mac doesn't support Microsoft C++, but does support .NET languages and cross-platform development. Pokyny k instalaci najdete v tématu instalace Visual Studio pro Mac.For installation instructions, see Install Visual Studio for Mac.

Chcete vědět více o tom, co je nového v této verzi?Want to know more about what else is new in this version? Přečtěte si poznámky k verzisady Visual Studio.See the Visual Studio release notes.

Připraveno k instalaci?Ready to install? Provedeme vás přes něj krok za krokem.We'll walk you through it, step-by-step.

Krok 1: Ujistěte se, že váš počítač připravený pro sadu Visual StudioStep 1 - Make sure your computer is ready for Visual Studio

Před zahájením instalace sady Visual Studio:Before you begin installing Visual Studio:

 1. Zkontrolujte, požadavky na systém.Check the system requirements. Tyto požadavky vám pomůžou zjistit, jestli váš počítač podporuje Visual Studio 2019.These requirements help you know whether your computer supports Visual Studio 2019.

 2. Použijte nejnovější aktualizace Windows.Apply the latest Windows updates. Tyto aktualizace zkontrolujte, zda má počítač nejnovější aktualizace zabezpečení a požadované systémové komponenty pro sadu Visual Studio.These updates ensure that your computer has both the latest security updates and the required system components for Visual Studio.

 3. Restartování počítače.Reboot. Restartování zajistí, že instalaci sady Visual Studio nebudou bránit probíhající instalace nebo aktualizace.The reboot ensures that any pending installs or updates don't hinder the Visual Studio install.

 4. Uvolněte místo.Free up space. Odeberte nepotřebné soubory a aplikace z % SystemDrive %, například spuštěním aplikace Vyčištění disku.Remove unneeded files and applications from your %SystemDrive% by, for example, running the Disk Cleanup app.

Dotazy týkající se spouštění předchozích verzí sady Visual Studio vedle sebe se sadou Visual Studio 2019 naleznete na stránce cílení a kompatibilita platformy Visual studio 2019 .For questions about running previous versions of Visual Studio side by side with Visual Studio 2019, see the Visual Studio 2019 Platform Targeting and Compatibility page.

Krok 2: stažení sady Visual StudioStep 2 - Download Visual Studio

Dále si stáhněte soubor zaváděcího nástroje sady Visual Studio.Next, download the Visual Studio bootstrapper file. Chcete-li to provést, zvolte následující tlačítko, zvolte požadovanou verzi sady Visual Studio, zvolte možnost Uložita pak zvolte možnost Otevřít složku.To do so, choose the following button, choose the edition of Visual Studio that you want, choose Save, and then choose Open folder.

Krok 3: instalace instalační program sady Visual StudioStep 3 - Install the Visual Studio installer

Spuštěním souboru zaváděcího nástroje nainstalujte Instalační program pro Visual Studio.Run the bootstrapper file to install the Visual Studio Installer. Tento nový odlehčený instalační program zahrnuje všechno, co potřebujete k instalaci i přizpůsobení sady Visual Studio.This new lightweight installer includes everything you need to both install and customize Visual Studio.

 1. Z vaší stáhne složky, dvakrát klikněte na panel zaváděcí nástroj, který odpovídá nebo se podobá následující soubory:From your Downloads folder, double-click the bootstrapper that matches or is similar to one of the following files:

  • vs_community.exe pro Visual Studio Communityvs_community.exe for Visual Studio Community
  • vs_professional.exe for Visual Studio Professionalvs_professional.exe for Visual Studio Professional
  • vs_enterprise.exe pro Visual Studio Enterprisevs_enterprise.exe for Visual Studio Enterprise

  Pokud se zobrazí upozornění na řízení uživatelských účtů, vyberte Ano.If you receive a User Account Control notice, choose Yes.

 2. Požádáme vás potvrďte Microsoft licenční podmínky a Microsoft prohlášení o zásadách.We'll ask you to acknowledge the Microsoft License Terms and the Microsoft Privacy Statement. Zvolte pokračovat.Choose Continue.

Krok 4 – Výběr úlohStep 4 - Choose workloads

Až instalační program nainstalujete, můžete ho použít k přizpůsobení instalace tak, že vyberete úlohynebo sady funkcí, které chcete.After the installer is installed, you can use it to customize your installation by selecting the workloads, or feature sets, that you want. Tady je způsob.Here's how.

 1. Najít úlohu, kterou chcete v instalaci sady Visual Studio obrazovky.Find the workload you want in the Installing Visual Studio screen.

  Visual Studio 2019: instalace úlohy

  U možnosti C++ základní podpora vyberte úlohu vývoj pro počítače pomocí C++úlohy.For core C++ support, choose the "Desktop development with C++" workload. Obsahuje výchozí základní editor, který obsahuje základní podporu pro více než 20 jazycích, schopnost otevírat a upravovat kód z libovolné složky bez nutnosti vytvářet projekt, editaci kódu a integrované správy zdrojového kódu.It comes with the default core editor, which includes basic code editing support for over 20 languages, the ability to open and edit code from any folder without requiring a project, and integrated source code control.

  Další úlohy podporují jiné druhy C++ vývoje.Additional workloads support other kinds of C++ development. Například vyberte úlohu Univerzální platforma Windows vývoj pro vytváření aplikací, které používají prostředí Windows Runtime pro Microsoft Store.For example, choose the "Universal Windows Platform development" workload to create apps that use the Windows Runtime for the Microsoft Store. Pokud chcete vytvořit hry, C++které používají rozhraní DirectX, Unreal a Cocos2d, vyberte vývoj her pomocí.Choose "Game development with C++" to create games that use DirectX, Unreal, and Cocos2d. Pro cílení platforem Linux C++, včetně vývoje IoT, vyberte vývoj pro Linux pomocí.Choose "Linux development with C++" to target Linux platforms, including IoT development.

  V podokně podrobností o instalaci jsou uvedeny zahrnuté a volitelné komponenty nainstalované jednotlivými úlohami.The Installation details pane lists the included and optional components installed by each workload. V tomto seznamu můžete vybrat volitelné součásti nebo zrušit jejich výběr.You can select or deselect optional components in this list. Například pro podporu vývoje pomocí sad nástrojů kompilátoru sady Visual Studio 2017 nebo 2015 vyberte volitelné komponenty MSVC v141 nebo MSVC v140.For example, to support development by using the Visual Studio 2017 or 2015 compiler toolsets, choose the MSVC v141 or MSVC v140 optional components. Můžete přidat podporu pro MFC, jazykové rozšíření experimentálních modulů, IncrediBuild a další.You can add support for MFC, the experimental Modules language extension, IncrediBuild, and more.

 2. Jakmile vyberete úlohy a volitelné součásti, které chcete, klikněte na tlačítko nainstalovat.After you choose the workload(s) and optional components you want, choose Install.

  V dalším kroku stav obrazovek, které zobrazí průběh instalace sady Visual Studio.Next, status screens appear that show the progress of your Visual Studio installation.

Tip

Kdykoli po instalaci můžete nainstalovat úlohy nebo komponenty, které nenainstaloval původně.At any time after installation, you can install workloads or components that you didn't install initially. Pokud máte Visual Studio otevřete, přejděte na nástroje > získat nástroje a funkce... tím se otevře instalačního programu sady Visual Studio.If you have Visual Studio open, go to Tools > Get Tools and Features... which opens the Visual Studio Installer. Nebo otevřete instalační program sady Visual Studio z nabídky Start.Or, open Visual Studio Installer from the Start menu. Odtud můžete zvolit úlohy nebo komponenty, které chcete nainstalovat.From there, you can choose the workloads or components that you wish to install. Pak zvolte Upravit.Then, choose Modify.

Krok 5 – výběr jednotlivých komponent (volitelné)Step 5 - Choose individual components (Optional)

Pokud nechcete použít funkci úlohy k přizpůsobení instalace sady Visual Studio nebo chcete přidat další součásti, než kolik je potřeba, můžete to udělat tak, že nainstalujete nebo přidáte jednotlivé komponenty z karty jednotlivé komponenty . Zvolte, co chcete, a pak postupujte podle pokynů.If you don't want to use the Workloads feature to customize your Visual Studio installation, or you want to add more components than a workload installs, you can do so by installing or adding individual components from the Individual components tab. Choose what you want, and then follow the prompts.

Visual Studio 2019 – instalace jednotlivých komponentVisual Studio 2019 - Install individual components

Krok 6 – instalace jazykových sad (volitelné)Step 6 - Install language packs (Optional)

Ve výchozím nastavení instalační program pokusí tak, aby odpovídala jazyku operačního systému při prvním spuštění.By default, the installer program tries to match the language of the operating system when it runs for the first time. Chcete-li nainstalovat sadu Visual Studio v jazyce podle vašeho výběru, zvolte kartu jazykové sady z instalační program pro Visual Studio a potom postupujte podle pokynů.To install Visual Studio in a language of your choosing, choose the Language packs tab from the Visual Studio Installer, and then follow the prompts.

Visual Studio 2019 – instalace jazykových sadVisual Studio 2019 - Install language packs

Změnit jazyk instalačního programu z příkazového řádkuChange the installer language from the command line

Dalším způsobem, že můžete změnit výchozí jazyk je spuštění instalačního programu z příkazového řádku.Another way that you can change the default language is by running the installer from the command line. Například můžete vynutit instalační program pro spuštění v anglickém jazyce pomocí následujícího příkazu: vs_installer.exe --locale en-US.For example, you can force the installer to run in English by using the following command: vs_installer.exe --locale en-US. Instalační program si toto nastavení zapamatuje, jakmile bude příště spuštěn.The installer will remember this setting when it's run the next time. Instalační program podporuje následující klíčová slova jazyka: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru a tr-tr.The installer supports the following language tokens: zh-cn, zh-tw, cs-cz, en-us, es-es, fr-fr, de-de, it-it, ja-jp, ko-kr, pl-pl, pt-br, ru-ru, and tr-tr.

Krok 7: Změna umístění instalace (volitelné)Step 7 - Change the installation location (Optional)

Nároky na instalaci sady Visual Studio můžete snížit na systémové jednotce.You can reduce the installation footprint of Visual Studio on your system drive. Můžete se rozhodnout, zda budou přesunuty mezipaměť pro stahování, sdílených komponent, sady SDK a nástrojů na jiné jednotky a sady Visual Studio na disku, na kterém běží nejrychlejší.You can choose to move the download cache, shared components, SDKs, and tools to different drives, and keep Visual Studio on the drive that runs it the fastest.

Visual Studio 2019 – Změna umístění instalaceVisual Studio 2019 - Change installation locations

Důležité

Můžete vybrat jinou jednotku pouze při první instalaci sady Visual Studio.You can select a different drive only when you first install Visual Studio. Pokud jste ho už nainstalovali a chcete změnit jednotky, musíte odinstalovat sadu Visual Studio a pak ji znovu nainstalovat.If you've already installed it and want to change drives, you must uninstall Visual Studio and then reinstall it.

Krok 8: začít s vývojemStep 8 - Start developing

 1. Po dokončení instalace sady Visual Studio klikněte na tlačítko Spustit a začněte s vývojem v aplikaci Visual Studio.After Visual Studio installation is complete, choose the Launch button to get started developing with Visual Studio.

 2. V okně Start vyberte možnost vytvořit nový projekt.On the start window, choose Create a new project.

 3. Do vyhledávacího pole zadejte typ aplikace, kterou chcete vytvořit, aby se zobrazil seznam dostupných šablon.In the search box, enter the type of app you want to create to see a list of available templates. Seznam šablon závisí na úlohách, které jste si zvolili během instalace.The list of templates depends on the workload(s) that you chose during installation. Pokud chcete zobrazit různé šablony, vyberte jiné úlohy.To see different templates, choose different workloads.

  Hledání konkrétního programovacího jazyka můžete filtrovat také pomocí rozevíracího seznamu jazyk .You can also filter your search for a specific programming language by using the Language drop-down list. Filtrovat můžete také pomocí seznamu platforem a seznamu typ projektu .You can filter by using the Platform list and the Project type list, too.

 4. Visual Studio otevře nový projekt a Vy jste připravení na kód!Visual Studio opens your new project, and you're ready to code!

Instalace sady Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Installation

V aplikaci Visual Studio 2017 je snadné zvolit a nainstalovat pouze funkce, které potřebujete.In Visual Studio 2017, it's easy to choose and install just the features you need. A kvůli jejich menšímu minimálnímu množství je instalace rychle a s menším dopadem na systém.And because of its reduced minimum footprint, it installs quickly and with less system impact.

PožadavkyPrerequisites

 • Širokopásmové připojení k Internetu.A broadband internet connection. Instalační program sady Visual Studio může stáhnout několik gigabajtů dat.The Visual Studio installer can download several gigabytes of data.

 • Počítač se systémem Microsoft Windows 7 nebo novější verzí.A computer that runs Microsoft Windows 7 or later versions. Pro nejlepší vývojové prostředí doporučujeme Windows 10.We recommend Windows 10 for the best development experience. Před instalací sady Visual Studio se ujistěte, že jsou v systému nainstalovány nejnovější aktualizace.Make sure that the latest updates are applied to your system before you install Visual Studio.

 • Dostatek volného místa na disku.Enough free disk space. Visual Studio vyžaduje aspoň 7 GB místa na disku a v případě, že je nainstalovaná spousta běžných možností, může trvat 50 GB nebo víc.Visual Studio requires at least 7 GB of disk space, and can take 50 GB or more if many common options are installed. Doporučujeme ji nainstalovat na jednotku C:.We recommend you install it on your C: drive.

Podrobnosti o požadavcích na místo na disku a operačních systémech najdete v tématu požadavky na systém pro produktovou řadu Visual Studio.For details on the disk space and operating system requirements, see Visual Studio Product Family System Requirements. Instalační program oznamuje, kolik místa na disku je potřeba pro vybrané možnosti.The installer reports how much disk space is required for the options you select.

Stažení a instalaceDownload and install

 1. Stáhněte si nejnovější instalační program sady Visual Studio 2017 pro Windows.Download the latest Visual Studio 2017 installer for Windows.

  Tip

  Edice Community je pro jednotlivé vývojáře, školní výuka, vědecký výzkum a vývoj open source.The Community edition is for individual developers, classroom learning, academic research, and open source development. Pro jiné účely, nainstalujte Visual Studio 2017 Professional nebo Visual Studio 2017 Enterprise.For other uses, install Visual Studio 2017 Professional or Visual Studio 2017 Enterprise.

 2. Najděte instalační soubor, který jste stáhli a spustili.Find the installer file you downloaded and run it. Může se zobrazit v prohlížeči nebo ho můžete najít ve složce stažené soubory.It may be displayed in your browser, or you may find it in your Downloads folder. Instalační program potřebuje ke spuštění oprávnění správce.The installer needs Administrator privileges to run. Může se zobrazit dialogové okno řízení uživatelských účtů , které vás požádá o udělení oprávnění, aby instalační program mohl provést změny v systému. Vyberte Ano.You may see a User Account Control dialog asking you to give permission to let the installer make changes to your system; choose Yes. Pokud máte problémy, najděte stažený soubor v Průzkumníkovi souborů, klikněte pravým tlačítkem na ikonu instalačního programu a v místní nabídce vyberte Spustit jako správce .If you're having trouble, find the downloaded file in File Explorer, right-click on the installer icon, and choose Run as Administrator from the context menu.

  Stažení a instalace Instalační program pro Visual StudioDownload and install the Visual Studio Installer

 3. Instalační program vám nabídne seznam úloh, které jsou skupiny související možnosti jsou pro vývoj pro konkrétní oblasti.The installer presents you with a list of workloads, which are groups of related options for specific development areas. Podpora pro C++ je teď součástí volitelných úloh, které se ve výchozím nastavení neinstalují.Support for C++ is now part of optional workloads that aren't installed by default.

  Vývoj desktopových C++ aplikací s využitím úlohDesktop development with C++ workload

  V C++případě vyberte možnost vývoj pro stolní C++ počítače pomocí úlohy a pak zvolte možnost nainstalovat.For C++, select the Desktop development with C++ workload and then choose Install.

  Instalace desktopového vývoje pomocí C++ úlohyInstall the Desktop development with C++ workload

 4. Po dokončení instalace spusťte kliknutím na tlačítko Spustit aplikaci Visual Studio.When the installation completes, choose the Launch button to start Visual Studio.

  Při prvním spuštění aplikace Visual Studio budete vyzváni k přihlášení pomocí účtu Microsoft.The first time you run Visual Studio, you're asked to sign in with a Microsoft Account. Pokud ho nemáte, můžete jeden vytvořit zdarma.If you don't have one, you can create one for free. Také je nutné zvolit motiv.You must also choose a theme. Nedělejte si starosti, můžete ho později změnit, pokud chcete.Don't worry, you can change it later if you want to.

  Může to trvat několik minut, než se Visual Studio připraví na použití při prvním spuštění.It may take Visual Studio several minutes to get ready for use the first time you run it. Tady je to, co vypadá jako v rychlém časovém intervalu:Here's what it looks like in a quick time-lapse:

  Přihlášení k Visual Studiu 2017Visual Studio 2017 sign in

  Visual Studio se spustí mnohem rychleji, když ho znovu spustíte.Visual Studio starts much faster when you run it again.

 5. Po otevření sady Visual Studio zkontrolujte, zda je zvýrazněna ikona příznak v záhlaví okna:When Visual Studio opens, check to see if the flag icon in the title bar is highlighted:

  Příznak oznámení sady Visual Studio 2017Visual Studio 2017 notification flag

  Pokud je zvýrazněná, vyberte ji a otevřete okno oznámení .If it's highlighted, select it to open the Notifications window. Pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace pro Visual Studio, doporučujeme je nainstalovat hned.If there are any updates available for Visual Studio, we recommend you install them now. Až se instalace dokončí, restartujte Visual Studio.Once the installation is complete, restart Visual Studio.

Instalace sady Visual Studio 2015Visual Studio 2015 Installation

Pokud chcete nainstalovat sadu Visual Studio 2015, Projděte si část stažení starších verzí sady Visual Studio.To install Visual Studio 2015, go to Download older versions of Visual Studio. Spusťte instalační program a zvolte možnost vlastní instalace a pak zvolte C++ součást.Run the setup program and choose Custom installation and then choose the C++ component. Chcete- C++ li přidat podporu existující instalace sady Visual Studio 2015, klikněte na tlačítko Start systému Windows a zadejte příkaz Přidat odebrat programy.To add C++ support to an existing Visual Studio 2015 installation, click on the Windows Start button and type Add Remove Programs. Spusťte program ze seznamu výsledků a poté vyhledejte instalaci sady Visual Studio 2015 v seznamu nainstalovaných programů.Open the program from the results list and then find your Visual Studio 2015 installation in the list of installed programs. Poklikejte na ni a pak zvolte Upravit a vyberte komponenty vizuálu C++ k instalaci.Double-click it, then choose Modify and select the Visual C++ components to install.

Obecně doporučujeme, abyste používali Visual Studio 2017 i v případě, že potřebujete zkompilovat kód pomocí kompilátoru sady Visual Studio 2015.In general, we highly recommend that you use Visual Studio 2017 even if you need to compile your code using the Visual Studio 2015 compiler. Další informace najdete v tématu pomocí nativního cílení na více platforem v sadě Visual Studio sestavení starých projektů.For more information, see Use native multi-targeting in Visual Studio to build old projects.

Po spuštění sady Visual Studio jste připraveni pokračovat k dalšímu kroku.When Visual Studio is running, you're ready to continue to the next step.

Další krokyNext Steps