Referenční dokumentaceC++ jazyka C/jazyk a standardní knihovnyC/C++ language and standard libraries reference

Tato část dokumentace obsahuje referenční obsah pro Microsoft Implementation Standard C a a C++ jazyka ISO.This section of the documentation contains reference content for the Microsoft implementation of the ISO standard C and C++ languages. Referenční dokumentace jazyka obsahuje dokumentaci pro preprocesor, vnitřní objekty kompilátoru a podporované jazyky sestavení.The language reference includes documentation for the preprocessor, compiler intrinsics, and supported assembly languages.

Také najdete dokumentaci ke knihovně modulu runtime jazyka C, C++ standardní knihovně a k několika dalším knihovnám, které jsou k dispozici vC++ jazyce Microsoft C/Compiler (MSVC).You'll also find documentation for the C runtime library, the C++ standard library, and several other libraries available with the Microsoft C/C++ compiler (MSVC) here.

Referenční dokumentace jazykaLanguage reference

Jazyk CC language
Referenční obsah pro implementaci jazyka C od společnosti Microsoft.Reference content for the Microsoft implementation of the C language.

C++LanguageC++ language
Referenční obsah pro implementaci C++ jazyka od společnosti Microsoft.Reference content for the Microsoft implementation of the C++ language.

C/C++ preprocesorC/C++ preprocessor
Referenční obsah pro preprocesor používaný v jazyce C a C++.Reference content for the preprocessor used by C and C++.

Vnitřní objekty kompilátoruCompiler intrinsics
Popisuje vnitřní funkce, které jsou k dispozici v C++ Microsoft C a pro architektury x86, ARM, ARM64 a x64.Describes intrinsic functions that are available in Microsoft C and C++ for x86, ARM, ARM64, and x64 architectures.

Vložený AssemblerInline assembler
Popisuje způsob použití inline assembleru Visual C/C++ u procesorů x86.Explains how to use the Visual C/C++ inline assembler with x86 processors.

Referenční dokumentace assembleru ARMARM assembler reference
Poskytuje referenční materiál pro Microsoft ARM Assembler (ARMASM) a související nástroje.Provides reference material for the Microsoft ARM assembler (ARMASM) and related tools.

Microsoft Macro Assembler – referenční dokumentaceMicrosoft macro assembler reference
Poskytuje referenční materiál pro Microsoft Macro Assembler (MASM).Provides reference material for the Microsoft Macro assembler (MASM).

Referenční dokumentace knihovenLibraries reference

Standardní knihovnyStandard libraries

Běhová knihovna jazyka CC runtime library
Odkaz na implementaci knihovny prostředí runtime jazyka C (CRT) od společnosti Microsoft, někdy označované jako Universal CRT.The reference for the Microsoft implementation of the C runtime library (CRT), sometimes referred to as the Universal CRT.

C++Standardní knihovnaC++ standard library
Odkaz na implementaci C++ standardní knihovny od společnosti Microsoft.The reference for the Microsoft implementation of the C++ standard library.

Knihovny pro aplikace systému WindowsLibraries for Windows applications

MFC/ATLMFC/ATL
Dokumentace pro knihovny tříd knihovny MFC (Microsoft Foundation Classes) a knihovny ATL (Active Template Library).Documentation for the Microsoft Foundation Classes (MFC) and Active Template Library (ATL) class libraries.

Další knihovnyAdditional libraries

C++AMP (C++ urychlení obrovských paralelismu)C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism)
Třídy, které umožňují použití moderních grafických procesorů pro účely programování pro obecné účely.Classes that enable the use of modern graphics processors for general purpose programming.

Concurrency RuntimeConcurrency Runtime
Třídy, které zjednodušují psaní programů, které používají datové paralelismuy nebo paralelismus Task.Classes that simplify the writing of programs that use data parallelism or task parallelism.

OpenMPOpenMP
Referenční informace k implementaci rozhraní OpenMP API od MicrosoftuReference for the Microsoft implementation of the OpenMP API.

SafeInt – knihovnaSafeInt library
Přenosná knihovna, která se dá použít s MSVC, RSZ nebo Clang, aby se předešlo přetečení celých čísel.A portable library that can be used with MSVC, GCC, or Clang to help prevent integer overflows.

Knihovny pro přístup k datům Knihovny pro podporu přístupu k datům pomocí knihovny ATL nebo MFC a starších služeb, jako jsou OLE DB a ODBC.Data Access Libraries Libraries to support data access using ATL or MFC, and legacy services such as OLE DB and ODBC.

Prostředí Windows Runtime (WinRT) sC++Windows Runtime (WinRT) with C++
C++/WinRT je zcela standardní moderní projekce jazyka C++ 17 pro rozhraní API pro prostředí Windows Runtime (WinRT), která je implementovaná jako knihovna založená na hlavičkovém souboru.C++/WinRT is an entirely standard modern C++17 language projection for Windows Runtime (WinRT) APIs, implemented as a header-file-based library.

Knihovna C++ šablon prostředí Windows Runtime (WRL)Windows Runtime C++ Template Library (WRL)
Starší šablona knihovny pro prostředí Windows Runtime, kterou nahrazuje C++/WinRT.A legacy template library for the Windows Runtime, replaced by C++/WinRT.