Univerzální aplikace pro Windows (C++)Universal Windows Apps (C++)

Univerzální aplikace pro platformu Windows (UWP) obsahují sadu Principy návrhu, které zdůraznil jednoduchého uživatelského rozhraní, které zahrnují obsah, který automaticky přizpůsobí pro jiné velikosti obrazovky na různých zařízeních.Universal Windows Platform (UWP) apps embody a set of design principles that emphasize simple user interfaces that are centered around content that automatically adjusts for different screen sizes on different devices. Vytvoření uživatelského rozhraní v XAML značek a kódu v nativním kódu C++.You create the UI in XAML markup, and the code-behind in native C++. Můžete také vytvořit komponent (DLL), které mohou být spotřebovávána aplikace UWP, které jsou zapsány v dalších jazycích.You can also create components (DLLs) that can be consumed by UWP apps that are written in other languages. Plochy rozhraní API pro aplikace UWP je prostředí Windows Runtime, který je dobře započítané knihovny, která poskytuje širokou škálu služeb operačního systému.The API surface for UWP apps is the Windows Runtime, which is a well-factored library that provides a wide variety of operating system services.

Tip

Pro Windows 10 můžete aplikaci převaděč plochy do balíčku plochy aplikace pro nasazení prostřednictvím Microsoft Store.For Windows 10, you can use the Desktop App Converter to package your existing desktop application for deployment through the Microsoft Store. Další informace najdete v tématu pomocí modulu Runtime Visual C++ v projektu Centennial a přineste vaší aplikace na ploše do univerzální platformu Windows (UWP) s most plochy.For more information, see Using Visual C++ Runtime in Centennial project and Bring your desktop app to the Universal Windows Platform (UWP) with the Desktop Bridge.

Aplikace UWP, které používají C + +/ CXUWP apps that Use C++/CX

Referenční příručka jazyka Visual C++ (C + +/ CX)Visual C++ language reference (C++/CX) Popisuje sadu rozšíření, které zjednodušují C++ spotřeba rozhraní API systému Windows Runtime a povolit zpracování chyb, který je založen na výjimky.Describes the set of extensions that simplify C++ consumption of Windows Runtime APIs and enable error handling that's based on exceptions.
Sestavení aplikací a knihoven (C++/CX)Building apps and libraries (C++/CX) Popisuje postup vytvoření knihovny DLL a statických knihoven, které lze přistupovat z C + +/ CX aplikace nebo součást.Describes how to create DLLs and static libraries that can be accessed from a C++/CX app or component.
Kurz: Vytvoření první aplikace UWP s použitím jazyka C++Tutorial: Create your first UWP app using C++ Návod, který představuje základní koncepty vývoj aplikací UWP v jazyce C++.A walkthrough that introduces the basic concepts of UWP app development in C++. (Ještě nebyla aktualizována pro vývoj UWP ve Windows 10.)(Not yet updated for UWP development on Windows 10.)
Vytváření Windows Runtime komponent v jazyce C++Creating Windows Runtime Components in C++ Popisuje postup vytvoření knihovny DLL, které můžou využívat jiné aplikace UWP a součásti.Describes how to create DLLs that other UWP apps and components can consume.
Vývoj herDeveloping games Popisuje, jak používat rozhraní DirectX a C++ pro vytvoření hry.Describes how to use DirectX and C++ to create games.

Aplikace UWP, které používají Windows knihovna šablon C++ Runtime (WRL)UWP Apps that Use the Windows Runtime C++ Template Library (WRL)

Knihovna šablon C++ Runtime Windows poskytuje nízké úrovně rozhraní modelu COM, po které ISO C++ – kód přístup k prostředí Windows Runtime v prostředí bez výjimky.The Windows Runtime C++ Template Library provides the low-level COM interfaces by which ISO C++ code can access the Windows Runtime in an exception-free environment. Ve většině případů doporučujeme použít C + +/ CX místo Windows knihovna šablon C++ Runtime pro vývoj aplikací UWP.In most cases, we recommend that you use C++/CX instead of the Windows Runtime C++ Template Library for UWP app development. Informace o knihovna šablon C++ Runtime Windows najdete v tématu Windows Runtime C++ šablony knihovny (WRL).For information about the Windows Runtime C++ Template Library, see Windows Runtime C++ Template Library (WRL).

Viz takéSee Also

Visual C++Visual C++