ALLSELECTEDALLSELECTED

Odebere kontextové filtry ze sloupců a řádků v aktuálním dotazu a zachová všechny ostatní kontextové nebo explicitní filtry.Removes context filters from columns and rows in the current query, while retaining all other context filters or explicit filters.

Funkce ALLSELECTED získá kontext, který představuje všechny řádky a sloupce v dotazu, a přitom zachová jiné explicitní filtry a kontexty, než jsou filtry řádků a sloupců.The ALLSELECTED function gets the context that represents all rows and columns in the query, while keeping explicit filters and contexts other than row and column filters. Tato funkce se dá použít k získání vizuálních souhrnů v dotazech.This function can be used to obtain visual totals in queries.

SyntaxeSyntax

ALLSELECTED([<tableName> | <columnName>[, <columnName>[, <columnName>[,…]]]] )

ParametryParameters

PojemTerm DefiniceDefinition
tableNametableName Název existující tabulky pomocí standardní syntaxe jazyka DAX.The name of an existing table, using standard DAX syntax. Tento parametr nemůže být výraz.This parameter cannot be an expression. Tento parametr je volitelný.This parameter is optional.
columnNamecolumnName Název existujícího sloupce pomocí standardní syntaxe jazyka DAX, obvykle plně kvalifikovaný.The name of an existing column using standard DAX syntax, usually fully qualified. Nemůže se jednat o výraz.It cannot be an expression. Tento parametr je volitelný.This parameter is optional.

Vrácená hodnotaReturn value

Kontext dotazu bez jakýchkoli filtrů sloupců a řádků.The context of the query without any column and row filters.

PoznámkyRemarks

 • Pokud existuje jeden argument, jedná se buď o argument tableName, nebo columnName.If there is one argument, the argument is either tableName or columnName. Pokud existuje více než jeden argument, musí se jednat o sloupce ze stejné tabulky.If there is more than one argument, they must be columns from the same table.

 • Tato funkce je odlišná od funkce ALL(), protože zachovává všechny filtry explicitně nastavené v rámci dotazu a uchovává všechny kontextové filtry, než jsou filtry řádků a sloupců.This function is different from ALL() because it retains all filters explicitly set within the query, and it retains all context filters other than row and column filters.

 • Když se tato funkce používá v počítaných sloupcích nebo v pravidlech zabezpečení na úrovni řádků (RLS), její využití v režimu DirectQuery se nepodporuje.This function is not supported for use in DirectQuery mode when used in calculated columns or row-level security (RLS) rules.

PříkladExample

Následující příklad ukazuje, jak generovat různé úrovně vizuálních souhrnů v sestavě tabulky pomocí výrazů DAX.The following example shows how to generate different levels of visual totals in a table report using DAX expressions. V sestavě 2 byly předchozí filtry použity u dat Reseller Sales; jeden u Sales Territory Group = Europe a druhý u Promotion Type = Volume Discount.In the report two (2) previous filters have been applied to the Reseller Sales data; one on Sales Territory Group = Europe and the other on Promotion Type = Volume Discount. Po použití filtrů je možné vizuální souhrny vypočítat pro celou sestavu, pro část All Years nebo pro část All Product Categories.Once filters have been applied, visual totals can be calculated for the entire report, for All Years, or for All Product Categories. Pro ilustraci je také uveden celkový součet pro All Reseller Sales a ze sestavy byly odebrány všechny filtry.Also, for illustration purposes the grand total for All Reseller Sales is obtained too, removing all filters in the report. Vyhodnocením následujícího výrazu DAX vznikne tabulka s informacemi, které jsou potřeba k vytvoření tabulky s vizuálními souhrny.Evaluating the following DAX expression results in a table with all the information needed to build a table with Visual Totals.

define 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Sales Amount]=sum('Reseller Sales'[Sales Amount]) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Grand Total]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALL('Reseller Sales')) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED()) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total for All of Calendar Year]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED('Date'[Calendar Year])) 
measure 'Reseller Sales'[Reseller Visual Total for All of Product Category Name]=calculate(sum('Reseller Sales'[Sales Amount]), ALLSELECTED('Product Category'[Product Category Name])) 
evaluate 
CalculateTable( 
  //CT table expression 
  summarize(
//summarize table expression 
crossjoin(distinct('Product Category'[Product Category Name]), distinct('Date'[Calendar Year])) 
//First Group by expression 
, 'Product Category'[Product Category Name] 
//Second Group by expression 
, 'Date'[Calendar Year] 
//Summary expressions 
, "Reseller Sales Amount", [Reseller Sales Amount] 
, "Reseller Grand Total", [Reseller Grand Total] 
, "Reseller Visual Total", [Reseller Visual Total] 
, "Reseller Visual Total for All of Calendar Year", [Reseller Visual Total for All of Calendar Year] 
, "Reseller Visual Total for All of Product Category Name", [Reseller Visual Total for All of Product Category Name] 
) 
//CT filters 
, 'Sales Territory'[Sales Territory Group]="Europe", 'Promotion'[Promotion Type]="Volume Discount" 
) 
order by [Product Category Name], [Calendar Year] 

Po spuštění uvedeného výrazu v sadě SQL Server Management Studio u tabulkového modelu DW AdventureWorks získáte následující výsledky:After executing the above expression in SQL Server Management Studio against AdventureWorks DW Tabular Model, you obtain the following results:

[Product Category Name][Product Category Name] [Calendar Year][Calendar Year] [Reseller Sales Amount][Reseller Sales Amount] [Reseller Grand Total][Reseller Grand Total] [Reseller Visual Total][Reseller Visual Total] [Reseller Visual Total for All of Calendar Year][Reseller Visual Total for All of Calendar Year] [Reseller Visual Total for All of Product Category Name][Reseller Visual Total for All of Product Category Name]
AccessoriesAccessories 20002000 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018
AccessoriesAccessories 20012001 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018
AccessoriesAccessories 20022002 625,7933625.7933 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018 91 495,310491495.3104
AccessoriesAccessories 20032003 26 037,313226037.3132 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018 572 927,0136572927.0136
AccessoriesAccessories 20042004 12 122,911512122.9115 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018 212 584,4747212584.4747
AccessoriesAccessories 20052005 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018
AccessoriesAccessories 20062006 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 38 786,01838786.018
BikesBikes 20002000 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939
BikesBikes 20012001 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939
BikesBikes 20022002 73 778,93873778.938 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939 91 495,310491495.3104
BikesBikes 20032003 439 771,4136439771.4136 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939 572 927,0136572927.0136
BikesBikes 20042004 175 737,4423175737.4423 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939 212 584,4747212584.4747
BikesBikes 20052005 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939
BikesBikes 20062006 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 689 287,7939689287.7939
ClothingClothing 20002000 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757
ClothingClothing 20012001 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757
ClothingClothing 20022002 12 132,433412132.4334 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757 91 495,310491495.3104
ClothingClothing 20032003 58 234,221458234.2214 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757 572 927,0136572927.0136
ClothingClothing 20042004 24 724,120924724.1209 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757 212 584,4747212584.4747
ClothingClothing 20052005 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757
ClothingClothing 20062006 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 95 090,775795090.7757
KomponentyComponents 20002000 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111
KomponentyComponents 20012001 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111
KomponentyComponents 20022002 4 958,14574958.1457 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111 91 495,310491495.3104
KomponentyComponents 20032003 48 884,065448884.0654 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111 572 927,0136572927.0136
KomponentyComponents 20042004 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111 212 584,4747212584.4747
KomponentyComponents 20052005 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111
KomponentyComponents 20062006 80 450 596,982380450596.9823 877 006,7987877006.7987 53 842,211153842.2111

Sloupce v sestavě jsou tyto:The columns in the report are:

Reseller Sales AmountReseller Sales Amount
Skutečná hodnota Reseller Sales pro rok a kategorii produktu.The actual value of Reseller Sales for the year and product category. Tato hodnota se zobrazí v buňce uprostřed sestavy v průniku roku a kategorie.This value appears in a cell in the center of your report, at the intersection of year and catergory.

Reseller Visual Total for All of Calendar YearReseller Visual Total for All of Calendar Year
Celková hodnota pro kategorii produktu za všechny roky.The total value for a product category across all years. Tato hodnota se zobrazí na konci sloupce nebo řádku pro danou kategorii produktu a za všechny roky v sestavě.This value appears at the end of a column or row for a given product category and across all years in the report.

Reseller Visual Total for All of Product Category NameReseller Visual Total for All of Product Category Name
Celková hodnota pro rok pro všechny kategorie produktů.The total value for a year across all product categories. Tato hodnota se zobrazí na konci sloupce nebo řádku pro daný rok a pro všechny kategorie produktů v sestavě.This value appears at the end of a column or row for a given year and across all product categories in the report.

Reseller Visual TotalReseller Visual Total
Celková hodnota pro všechny roky a kategorie produktů.The total value for all years and product categories. Tato hodnota se obvykle zobrazí v tabulce úplně vpravo dole.This value usually appears in the bottom rightmost corner of the table.

Reseller Grand TotalReseller Grand Total
Toto je celkový součet veškerého prodeje u prodejců před použitím filtru; všimněte si rozdílu oproti [Reseller Visual Total].This is the grand total for all reseller sales, before any filter has been applied; you should notice the difference with [Reseller Visual Total]. Pamatujte si, že tato sestava zahrnuje dva filtry – jeden u položky Product Category Group a druhý v části Promotion Type.You do remember that this report includes two (2) filters, one on Product Category Group and the other in Promotion Type.

Poznámka

Pokud výraz obsahuje explicitní filtry, použijí se u výrazu také tyto filtry.if you have explicit filters in your expression, those filters are also applied to the expression.