Document.Object(String) Metoda

Definice

Vrátí rozhraní nebo objekt, ke kterému lze přistupovat za běhu podle názvu.

winrt::Windows::Foundation::IInspectable Object(std::wstring const & ModelKind = "");
[System.Runtime.InteropServices.DispId(132)]
public object Object (string ModelKind = "");
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(132)>]
abstract member Object : string -> obj
Public Function Object (Optional ModelKind As String = "") As Object

Parametry

ModelKind
String

Nepovinný parametr. Typ datového modelu. Budou se používat jenom hodnoty "TextDocument" a "dokument".

Návraty

Object

Objekt.

Atributy

Příklady

Public Sub AddText() 
  Dim doc As Document = ActiveDocument 
  If Not doc Is Nothing Then 
    Dim textDoc As TextDocument = doc.Object("TextDocument") 
    If Not textDoc Is Nothing Then 
      textDoc.CreateEditPoint().Insert("MyText") 
    End If 
  End If 
End Sub 

Platí pro