IServerIntegratedAuth.AuthenticationScheme Vlastnost

Definice

Název schématu ověřování pro obslužnou rutinu ověřování serveru.

public:
 property System::String ^ AuthenticationScheme { System::String ^ get(); };
public string AuthenticationScheme { get; }
member this.AuthenticationScheme : string
Public ReadOnly Property AuthenticationScheme As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro