UserClaimsPrincipalFactory<TUser,TRole>.UserManager Vlastnost

Definice

Načte UserManager<TUser> pro tento objekt pro vytváření.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ UserManager { Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> UserManager { get; }
member this.UserManager : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)>
Public ReadOnly Property UserManager As UserManager(Of TUser)

Hodnota vlastnosti

UserManager<TUser>

Aktuální UserManager<TUser> pro tuto instanci Factory.

Platí pro