AcceptVerbsAttribute.Route Vlastnost

Definice

Šablona trasy. Může mít hodnotu null.

public:
 property System::String ^ Route { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Route { get; set; }
member this.Route : string with get, set
Public Property Route As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro