ActionResult Třída

Definice

Výchozí implementace IActionResult .

public ref class ActionResult abstract : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public abstract class ActionResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type ActionResult = class
    interface IActionResult
Public MustInherit Class ActionResult
Implements IActionResult
Dědičnost
ActionResult
Odvozené
Implementuje

Konstruktory

ActionResult()

Metody

ExecuteResult(ActionContext)

Provede synchronní operaci metody Action z důvodu synchronního. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce.

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Spustí operaci výsledku metody akce asynchronně. Tato metoda je volána MVC ke zpracování výsledku metody akce. Výchozí implementace této metody volá ExecuteResult(ActionContext) metodu a vrátí dokončenou úlohu.

Platí pro