PageConventionCollection.AddAreaPageApplicationModelConvention(String, String, Action<PageApplicationModel>) Metoda

Definice

Vytvoří a přidá objekt IPageApplicationModelConvention , který vyvolá akci na PageApplicationModel stránce pro stránku se zadaným názvem umístěným v zadané oblasti.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageApplicationModelConvention ^ AddAreaPageApplicationModelConvention(System::String ^ areaName, System::String ^ pageName, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageApplicationModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageApplicationModelConvention AddAreaPageApplicationModelConvention (string areaName, string pageName, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageApplicationModel> action);
member this.AddAreaPageApplicationModelConvention : string * string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageApplicationModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageApplicationModelConvention
Public Function AddAreaPageApplicationModelConvention (areaName As String, pageName As String, action As Action(Of PageApplicationModel)) As IPageApplicationModelConvention

Parametry

areaName
String

Název oblasti

pageName
String

Název stránky, např. /Users/list

Název stránky je cesta k souboru bez přípony, relativní vzhledem k kořenovému adresáři stránek zadané oblasti. například název stránky pro oblasti souboru/identita, stránky/Správa/účty. cshtml, je /Manage/Accounts.

Návraty

IPageApplicationModelConvention

Přidaný IPageApplicationModelConvention .

Platí pro