PageHandlerExecutedContext.HandlerMethod Vlastnost

Definice

Získá popisovač pro metodu obslužné rutiny, která byla vyvolána.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Mvc::RazorPages::Infrastructure::HandlerMethodDescriptor ^ HandlerMethod { Microsoft::AspNetCore::Mvc::RazorPages::Infrastructure::HandlerMethodDescriptor ^ get(); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Infrastructure.HandlerMethodDescriptor HandlerMethod { get; }
member this.HandlerMethod : Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.Infrastructure.HandlerMethodDescriptor
Public Overridable ReadOnly Property HandlerMethod As HandlerMethodDescriptor

Hodnota vlastnosti

HandlerMethodDescriptor

Platí pro