RouteData.Routers Vlastnost

Definice

Načte seznam IRouter instancí v aktuální cestě směrování.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::IRouter ^> ^ Routers { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Routing::IRouter ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter> Routers { get; }
member this.Routers : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Routing.IRouter>
Public ReadOnly Property Routers As IList(Of IRouter)

Hodnota vlastnosti

IList<IRouter>

Platí pro