IBuildEngine3 Rozhraní

Definice

Toto rozhraní rozšiřuje IBuildEngine tak, aby poskytovalo metodu umožňující paralelní sestavení souborů projektu.This interface extends IBuildEngine to provide a method allowing building project files in parallel.

public interface class IBuildEngine3 : Microsoft::Build::Framework::IBuildEngine2
public interface IBuildEngine3 : Microsoft.Build.Framework.IBuildEngine2
type IBuildEngine3 = interface
    interface IBuildEngine2
    interface IBuildEngine
Public Interface IBuildEngine3
Implements IBuildEngine2
Odvozené
Implementuje

Vlastnosti

ColumnNumberOfTaskNode

Načte číslo řádku uzlu úkolu v rámci souboru projektu, který ho volal.Retrieves the line number of the task node within the project file that called it.

(Zděděno od IBuildEngine)
ContinueOnError

Vrátí hodnotu true, pokud byl příznak ContinueOnError nastaven na hodnotu true pro tuto konkrétní úlohu v souboru projektu.Returns true if the ContinueOnError flag was set to true for this particular task in the project file.

(Zděděno od IBuildEngine)
IsRunningMultipleNodes

Tato vlastnost umožňuje úloze dotazovat se, zda je systém spuštěn v režimu jednoho procesu nebo v režimu více procesů.This property allows a task to query whether or not the system is running in single process mode or multi process mode. Režim jednoho procesu (IsRunningMultipleNodes = false) je, kde se modul inicializuje s počtem procesorů = 1 a modul není podřízeným modulem.Single process mode (IsRunningMultipleNodes = false) is where the engine is initialized with the number of cpus = 1 and the engine is not a child engine. Modul je v režimu více procesů (IsRunningMultipleNodes = true), pokud je modul inicializován pomocí určitého počtu procesorů > 1 nebo je modul podřízeným modulem.The engine is in multi process mode (IsRunningMultipleNodes = true) when the engine is initialized with a number of cpus > 1 or the engine is a child engine.

(Zděděno od IBuildEngine2)
LineNumberOfTaskNode

Načte číslo řádku uzlu úkolu v rámci souboru projektu, který ho volal.Retrieves the line number of the task node within the project file that called it.

(Zděděno od IBuildEngine)
ProjectFileOfTaskNode

Vrátí úplnou cestu k souboru projektu, který obsahoval volání této úlohy.Returns the full path to the project file that contained the call to this task.

(Zděděno od IBuildEngine)

Metody

BuildProjectFile(String, String[], IDictionary, IDictionary)

Tato metoda umožňuje úlohám iniciovat sestavení u konkrétního souboru projektu.This method allows tasks to initiate a build on a particular project file. Pokud je sestavení úspěšné, výstupy (pokud existují) zadaných cílů jsou vráceny.If the build is successful, the outputs (if any) of the specified targets are returned.

(Zděděno od IBuildEngine)
BuildProjectFile(String, String[], IDictionary, IDictionary, String)

Tato metoda umožňuje úlohám iniciovat sestavení u konkrétního souboru projektu.This method allows tasks to initiate a build on a particular project file. Pokud je sestavení úspěšné, výstupy (pokud existují) zadaných cílů jsou vráceny.If the build is successful, the outputs (if any) of the specified targets are returned.

(Zděděno od IBuildEngine2)
BuildProjectFilesInParallel(String[], String[], IDictionary[], IDictionary[], String[], Boolean, Boolean)

Tato metoda umožňuje úlohám iniciovat sestavení u konkrétního souboru projektu.This method allows tasks to initiate a build on a particular project file. Pokud je sestavení úspěšné, výstupy (pokud existují) zadaných cílů jsou vráceny.If the build is successful, the outputs (if any) of the specified targets are returned.

(Zděděno od IBuildEngine2)
BuildProjectFilesInParallel(String[], String[], IDictionary[], IList<String>[], String[], Boolean)

Tato metoda umožňuje úlohám iniciovat sestavení u konkrétního souboru projektu.This method allows tasks to initiate a build on a particular project file. Pokud je sestavení úspěšné, výstupy (pokud existují) zadaných cílů jsou vráceny.If the build is successful, the outputs (if any) of the specified targets are returned.

LogCustomEvent(CustomBuildEventArgs)

Umožňuje úlohám vyvolat vlastní události do všech registrovaných protokolovacích nástrojů.Allows tasks to raise custom events to all registered loggers. Modul sestavení může pro události provést některé filtrování nebo předběžné zpracování, než je odešle.The build engine may perform some filtering or pre-processing on the events, before dispatching them.

(Zděděno od IBuildEngine)
LogErrorEvent(BuildErrorEventArgs)

Umožňuje úlohám vyvolat chybové události do všech registrovaných protokolovacích nástrojů.Allows tasks to raise error events to all registered loggers. Modul sestavení může pro události provést některé filtrování nebo předběžné zpracování, než je odešle.The build engine may perform some filtering or pre-processing on the events, before dispatching them.

(Zděděno od IBuildEngine)
LogMessageEvent(BuildMessageEventArgs)

Umožňuje úlohám přivolávat události zprávy všem registrovaným protokolovacím nástrojům.Allows tasks to raise message events to all registered loggers. Modul sestavení může pro události provést některé filtrování nebo předběžné zpracování, než je odešle.The build engine may perform some filtering or pre-processing on the events, before dispatching them.

(Zděděno od IBuildEngine)
LogWarningEvent(BuildWarningEventArgs)

Umožňuje úlohám přivolávat události upozornění všem registrovaným protokolovacím nástrojům.Allows tasks to raise warning events to all registered loggers. Modul sestavení může pro události provést některé filtrování nebo předběžné zpracování, než je odešle.The build engine may perform some filtering or pre-processing on the events, before dispatching them.

(Zděděno od IBuildEngine)
Reacquire()

Po převracení počká, až získá kontrolu.Waits to reacquire control after yielding.

Yield()

Informuje systém o tom, že tento úkol má dlouhodobě spuštěnou komponentu mimo proces a další práci lze provést v sestavení, zatímco tato práce skončí.Informs the system that this task has a long-running out-of-process component and other work can be done in the build while that work completes.

Platí pro