AspNetCompiler.FixedNames Vlastnost

Definice

Je-li tento parametr zadán, zkompilované sestavení budou mít pevně dané názvy.If specified, the compiled assemblies will be given fixed names.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool FixedNames { bool get(); void set(bool value); };
public bool FixedNames { get; set; }
member this.FixedNames : bool with get, set
Public Property FixedNames As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud má být pro každou stránku v aplikaci generováno jedno sestavení, v opačném případě false .true if one assembly should be generated for each page in the application; otherwise, false.

Poznámky

Každé sestavení je pojmenováno s virtuální cestou původní stránky, pokud název nepřekročí limit operačního systému pro názvy souborů. v takovém případě je generována hodnota hash, která se používá pro název sestavení.Each assembly is named with the virtual path of the original page unless the name would exceed the operating system limit for file names, in which case a hash is generated and used for the assembly name.

Tuto vlastnost nelze použít pro místní kompilaci. místní kompilace dodržuje konfigurační nastavení pro režim dávky kompilace.You cannot use this property for in-place compilation; in-place compilation honors configuration settings for compilation batch mode.

Platí pro