AspNetCompiler.Updateable Vlastnost

Definice

Pokud je možnost aktualizovat nastavena na hodnotu true, pak je web zkompilován s příznakem-u, aby jej bylo možné po kompilaci aktualizovat.If Updateable is true, then the web is compile with -u flag so that it can be updated after compilation

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool Updateable { bool get(); void set(bool value); };
public bool Updateable { get; set; }
member this.Updateable : bool with get, set
Public Property Updateable As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud předkompilovaná aplikace bude aktualizovatelné; v opačném případě false .true if the precompiled application will be updateable; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí hodnota je false.The default value is false.

Platí pro