AssignProjectConfiguration.DefaultToVcxPlatformMapping Vlastnost

Definice

Řetězec obsahující středníkem oddělený seznam mapování z názvů platforem používaných většinou typů VS pro ty, které používá. vcxprojs.String containing a semicolon-delimited list of mappings from the platform names used by most VS types to those used by .vcxprojs.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ DefaultToVcxPlatformMapping { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DefaultToVcxPlatformMapping { get; set; }
member this.DefaultToVcxPlatformMapping : string with get, set
Public Property DefaultToVcxPlatformMapping As String

Hodnota vlastnosti

String

Vrátí seznam mapování od středníkem oddělený od názvů platforem používaných většinou typů VS k objektům, které používá. vcxprojs.Returns a semicolon-delimited list of mappings from the platform names used by most VS types to those used by .vcxprojs.

Poznámky

NapříkladE.g. "AnyCPU = Win32""AnyCPU=Win32"

Platí pro