AssignProjectConfiguration.SolutionConfigurationContents Vlastnost

Definice

Speciální řetězec XML obsahující konfiguraci projektu pro každý projekt – musíme jednoduše spárovat projekty a přiřadit jim příslušné názvy konfigurace.A special XML string containing a project configuration for each project - we need to simply match the projects and assign the appropriate configuration names to them

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ SolutionConfigurationContents { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SolutionConfigurationContents { get; set; }
member this.SolutionConfigurationContents : string with get, set
Public Property SolutionConfigurationContents As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec XML, který obsahuje konfiguraci projektu.An XML string that contains the project configuration.

Platí pro