ProxyStub.XmlBaseInterface Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vlastnost, která se používá k serializaci BaseInterface vlastnosti do souboru XML.Gets or sets a property that is used to serialize the BaseInterface property to an XML file.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ XmlBaseInterface { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public string XmlBaseInterface { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.XmlBaseInterface : string with get, set
Public Property XmlBaseInterface As String

Hodnota vlastnosti

String

Hodnota BaseInterface vlastnostiThe value of the BaseInterface property.

Atributy

Platí pro