FindInList.FindLastMatch Vlastnost

Definice

Určuje, jestli se má vrátit poslední shoda místo první.Whether or not to return the last match, instead of the first one

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool FindLastMatch { bool get(); void set(bool value); };
public bool FindLastMatch { get; set; }
member this.FindLastMatch : bool with get, set
Public Property FindLastMatch As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud by úloha FindInList – měla vrátit poslední shodu; false Pokud by úloha FindInList – měla vrátit první shodu.true if the FindInList task should return the last match; false if the FindInList task should return the first match.

Poznámky

Výchozí hodnota je false .Default value is false.

Platí pro