GenerateDeploymentManifest.ErrorReportUrl Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví adresu URL webové stránky, která se zobrazí v dialogových oknech během instalace ClickOnce.Gets or sets the URL of the Web page that is displayed in dialog boxes during ClickOnce installations.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ ErrorReportUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ErrorReportUrl { get; set; }
member this.ErrorReportUrl : string with get, set
Public Property ErrorReportUrl As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec, který představuje adresu URL webové stránky.A string that represents the URL of a Web page.

Poznámky

Určuje webovou stránku, která se zobrazí v dialogových oknech, která se zobrazí během instalace ClickOnce.Specifies a Web page to be displayed in dialog boxes that are displayed during ClickOnce installations.

Platí pro