GenerateDeploymentManifest.UpdateMode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která indikuje, jestli se mají kontrolovat aktualizace.Gets or sets a Boolean value that indicates whether updates should be checked. Aktualizace lze zkontrolovat před spuštěním aplikace (v popředí) nebo při spuštění aplikace (na pozadí).Updates can be checked before the application is started (in the foreground), or when the application is running (in the background).

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ UpdateMode { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string UpdateMode { get; set; }
member this.UpdateMode : string with get, set
Public Property UpdateMode As String

Hodnota vlastnosti

String

true Pokud by měly být zkontrolovány aktualizace; v opačném případě false .true if updates should be checked; otherwise, false.

Poznámky

Tato vlastnost může mít následující hodnoty:This property can have the following values:

  • Foreground (před spuštěním aplikace)Foreground (before the application is started)

  • Background (Pokud je aplikace spuštěná)Background (when the application is running)

Výchozí hodnota je Background.The default value is Background. Tato vlastnost platí pouze v případě, že hodnoty Install UpdateEnabled vlastností a jsou obě true .This property only applies when the values of the Install and UpdateEnabled properties are both true.

Platí pro