GenerateManifestBase.AddAssemblyNameFromItem(ITaskItem, AssemblyReferenceType) Metoda

Definice

Přidá odkaz na sestavení do manifestu na základě zadané položky a typu odkazu na sestavení.Adds an assembly reference to the manifest, based on the specified item and the assembly reference type.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::AssemblyReference ^ AddAssemblyNameFromItem(Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^ item, Microsoft::Build::Tasks::Deployment::ManifestUtilities::AssemblyReferenceType referenceType);
protected internal Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReference AddAssemblyNameFromItem (Microsoft.Build.Framework.ITaskItem item, Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReferenceType referenceType);
member this.AddAssemblyNameFromItem : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem * Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReferenceType -> Microsoft.Build.Tasks.Deployment.ManifestUtilities.AssemblyReference
Protected Friend Function AddAssemblyNameFromItem (item As ITaskItem, referenceType As AssemblyReferenceType) As AssemblyReference

Parametry

item
ITaskItem

Položka, ze které má být vytvořen odkaz na sestavení pro přidání do manifestu.The item from which to create an assembly reference to add to the manifest.

referenceType
AssemblyReferenceType

Typ odkazu na sestavení.The assembly reference type.

Návraty

AssemblyReference

Odkaz na sestavení, který byl přidán do manifestu.The assembly reference that was added to the manifest.

Platí pro