GenerateManifestBase.ValidateOutput Metoda

Definice

Ověří generovaný manifest.Validates the generated manifest.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 virtual bool ValidateOutput();
protected internal virtual bool ValidateOutput ();
abstract member ValidateOutput : unit -> bool
override this.ValidateOutput : unit -> bool
Protected Friend Overridable Function ValidateOutput () As Boolean

Návraty

Boolean

true v případě úspěšného ověření manifestu; v opačném případě false .true if manifest validation succeeded; otherwise, false.

Platí pro