GetFrameworkPath.FrameworkVersion47Path Vlastnost

Definice

Cesta k rozhraní v 4.7, je-li k dispoziciPath to the v4.7 framework, if available

public:
 property System::String ^ FrameworkVersion47Path { System::String ^ get(); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public string FrameworkVersion47Path { get; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.FrameworkVersion47Path : string
Public ReadOnly Property FrameworkVersion47Path As String

Hodnota vlastnosti

String
Atributy

Platí pro