ManagedCompiler.AddCommandLineCommands(CommandLineBuilderExtension) Metoda

Definice

Generuje argumenty příkazového řádku, které musí nástroj příkazového řádku spustit přímo z příkazového řádku, a ne ze souboru odpovědí.Generates command line arguments that the command line tool must run directly from the command line and not from a response file.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 override void AddCommandLineCommands(Microsoft::Build::Tasks::CommandLineBuilderExtension ^ commandLine);
protected internal override void AddCommandLineCommands (Microsoft.Build.Tasks.CommandLineBuilderExtension commandLine);
override this.AddCommandLineCommands : Microsoft.Build.Tasks.CommandLineBuilderExtension -> unit
Protected Friend Overrides Sub AddCommandLineCommands (commandLine As CommandLineBuilderExtension)

Parametry

commandLine
CommandLineBuilderExtension

Tvůrce příkazového řádku, do kterého se přidají argumenty.Command line builder to add arguments to.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro