ManagedCompiler.DebugType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví typ ladění.Gets or sets the debug type.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ DebugType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DebugType { get; set; }
member this.DebugType : string with get, set
Public Property DebugType As String

Hodnota vlastnosti

String

Typ ladění.The debug type.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro