ManagedCompiler.KeyFile Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název souboru obsahujícího kryptografický klíč.Gets or sets the file name containing the cryptographic key.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property System::String ^ KeyFile { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string KeyFile { get; set; }
member this.KeyFile : string with get, set
Public Property KeyFile As String

Hodnota vlastnosti

String

Název souboru, který obsahuje kryptografický klíč.The file name containing the cryptographic key.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro