ManagedCompiler.Sources Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví zdrojové soubory, které se mají kompilovat.Gets or sets the source files to compile.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ Sources { cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ get(); void set(cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ value); };
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] Sources { get; set; }
member this.Sources : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] with get, set
Public Property Sources As ITaskItem()

Hodnota vlastnosti

ITaskItem[]

Zdrojové soubory, které mají být zkompilovány.The source files to compile.

Poznámky pro dědice

Tato třída používá StrongNameIdentityPermissionAttribute atribut a nemůže být zděděna.This class uses the StrongNameIdentityPermissionAttribute attribute and cannot be inherited.

Platí pro