ToolTaskExtension.GetBoolParameterWithDefault(String, Boolean) Metoda

Definice

Získá parametr bool a vrátí výchozí hodnotu, pokud není přítomen v zatřiďovací tabulce.Get a bool parameter and return a default if its not present in the hash table.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

protected public:
 bool GetBoolParameterWithDefault(System::String ^ parameterName, bool defaultValue);
protected internal bool GetBoolParameterWithDefault (string parameterName, bool defaultValue);
member this.GetBoolParameterWithDefault : string * bool -> bool
Protected Friend Function GetBoolParameterWithDefault (parameterName As String, defaultValue As Boolean) As Boolean

Parametry

parameterName
String

Název parametru, který se má vrátit.The name of the parameter to return.

defaultValue
Boolean

Hodnota, která se má vrátit, pokud neexistuje parameterName v Bag .The value to return if parameterName does not exist in the Bag.

Návraty

Boolean

Hodnota parametru.The parameter value.

Poznámky

Pokud neexistuje parameterName v Bag , defaultValue je vrácena.If parameterName does not exist in the Bag, defaultValue is returned.

Platí pro