WriteLinesToFile.Overwrite Vlastnost

Definice

Pokud má hodnotu true, přepište existující obsah souboru.If true, overwrite any existing file contents.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool Overwrite { bool get(); void set(bool value); };
public bool Overwrite { get; set; }
member this.Overwrite : bool with get, set
Public Property Overwrite As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud úloha přepíše veškerý existující obsah v souboru; v opačném případě false .true if the task overwrites any existing content in the file; otherwise, false.

Platí pro