WriteLinesToFile.WriteOnlyWhenDifferent Vlastnost

Definice

Pokud má hodnotu true, je zadaný cílový soubor, pokud existuje, přečte se nejprve a porovná se s tím, co by byl úkol napsán.If true, the target file specified, if it exists, will be read first to compare against what the task would have written. Pokud je to identické, soubor se nezapisuje na disk a časové razítko se zachová.If identical, the file is not written to disk and the timestamp will be preserved.

public:
 property bool WriteOnlyWhenDifferent { bool get(); void set(bool value); };
public bool WriteOnlyWhenDifferent { get; set; }
member this.WriteOnlyWhenDifferent : bool with get, set
Public Property WriteOnlyWhenDifferent As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro