Task.HelpKeywordPrefix Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

protected:
 property System::String ^ HelpKeywordPrefix { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string HelpKeywordPrefix { get; set; }
member this.HelpKeywordPrefix : string with get, set
Protected Property HelpKeywordPrefix As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec předpony klíčového slova help (může mít hodnotu null).The help keyword prefix string (can be null).

Poznámky

Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na null .If a task does not have Help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je tato vlastnost nastavená na prázdnou String , názvy prostředků se použijí jako klíčová slova pro usnadnění.If this property is set to an empty String, resource names will be used verbatim as Help keywords.

Platí pro