Task.HostObject Vlastnost

Definice

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

public:
 property Microsoft::Build::Framework::ITaskHost ^ HostObject { Microsoft::Build::Framework::ITaskHost ^ get(); void set(Microsoft::Build::Framework::ITaskHost ^ value); };
public Microsoft.Build.Framework.ITaskHost HostObject { get; set; }
member this.HostObject : Microsoft.Build.Framework.ITaskHost with get, set
Public Property HostObject As ITaskHost

Hodnota vlastnosti

ITaskHost

Instance objektu hostitele (může mít hodnotu null).The host object instance (can be null).

Implementuje

Poznámky

Pokud rozhraní IDE hostitele přidružil k tomuto konkrétnímu úkolu objekt hostitele, modul sestavení tuto vlastnost nastaví.If the host IDE has associated a host object with this particular task, then the build engine sets this property.

Objekt hostitele je poskytován nástrojem HostServices .The host object is provided by HostServices. Visual Studio určí objekt hostitele pomocí klíče systémového registru.Visual Studio determines the host object via a system registry key. Další informace naleznete v tématu IVsMSBuildHostObject.For more information, see IVsMSBuildHostObject.

Platí pro