ToolTask.Cancel Metoda

Definice

Zruší proces, který úlohu spouští, a požádá ho, aby se krátce zavřel, a pak po krátké době vynutí ukončení.Cancels the process executing the task by asking it to close nicely, then after a short period, forcing termination.

public:
 virtual void Cancel();
public virtual void Cancel ();
abstract member Cancel : unit -> unit
override this.Cancel : unit -> unit
Public Overridable Sub Cancel ()

Implementuje

Platí pro