ToolTask.EnvironmentVariables Vlastnost

Definice

Pole stejných párů oddělených proměnných prostředí, které by měly být předány do vytvořeného spustitelného souboru, kromě (nebo selektivního přepsání) normálního bloku prostředí.Array of equals-separated pairs of environment variables that should be passed to the spawned executable, in addition to (or selectively overriding) the regular environment block.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ EnvironmentVariables { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] EnvironmentVariables { get; set; }
member this.EnvironmentVariables : string[] with get, set
Public Property EnvironmentVariables As String()

Hodnota vlastnosti

String[]

Poznámky

Místo toho použijte EnvironmentOverride jako, který přebírá slovník, který nelze nastavit z projektu MSBuild.Using this instead of EnvironmentOverride as that takes a Dictionary, which cannot be set from an MSBuild project.

Platí pro