ToolTask.GetWorkingDirectory Metoda

Definice

Získá pracovní adresář, který má být použit pro daný proces.Gets the working directory to use for the process. By měla vracet hodnotu null, pokud má ToolTask použít aktuální adresář.Should return null if ToolTask should use the current directory.

protected:
 virtual System::String ^ GetWorkingDirectory();
protected virtual string GetWorkingDirectory ();
abstract member GetWorkingDirectory : unit -> string
override this.GetWorkingDirectory : unit -> string
Protected Overridable Function GetWorkingDirectory () As String

Návraty

String

Poznámky

Toto je metoda, spíše než vlastnost, aby odvozené třídy (jako exec) mohly vybrat k vystavení veřejné vlastnosti WorkingDirectory a bylo by matoucí mít dvě vlastnosti.This is a method rather than a property so that derived classes (like Exec) can choose to expose a public WorkingDirectory property, and it would be confusing to have two properties.

Platí pro