ToolTask.StandardOutputEncoding Vlastnost

Definice

Přepsatelné vlastnosti určující kódování zachyceného standardního výstupního datového proudu zaznamenaného úkoluOverridable property specifying the encoding of the captured task standard output stream

protected:
 virtual property System::Text::Encoding ^ StandardOutputEncoding { System::Text::Encoding ^ get(); };
protected virtual System.Text.Encoding StandardOutputEncoding { get; }
member this.StandardOutputEncoding : System.Text.Encoding
Protected Overridable ReadOnly Property StandardOutputEncoding As Encoding

Hodnota vlastnosti

Encoding

EncodingSoubor odpovědí.The Encoding of the response file.

Poznámky

Výstup založený na konzole používá ve výchozím nastavení aktuální znakovou stránku systému OEM.Console-based output uses the current system OEM code page by default. Všimněte si, že k tomu nemusíme použít Console. OutputEncoding, protože procesy, které nepoužíváme, se v našem okně konzoly (a také konzola. OutputEncoding nevrátí na znakovou stránku OEM, pokud spuštěná aplikace hostující MSBuild není Konzolová aplikace).Note that we should not use Console.OutputEncoding here since processes we run don't really have much to do with our console window (and also Console.OutputEncoding doesn't return the OEM code page if the running application that hosts MSBuild is not a console application).

Platí pro