ToolTask.TaskProcessTerminationTimeout Vlastnost

Definice

Časový limit čekání na ukončení úkolu před jeho zrušením.A timeout to wait for a task to terminate before killing it. V milisekundách.In milliseconds.

protected:
 property int TaskProcessTerminationTimeout { int get(); void set(int value); };
protected int TaskProcessTerminationTimeout { get; set; }
member this.TaskProcessTerminationTimeout : int with get, set
Protected Property TaskProcessTerminationTimeout As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Platí pro