ToolTask.UseCommandProcessor Vlastnost

Definice

Pokud je nastavena hodnota true, úloha nástroje vytvoří dávkový soubor pro příkazový řádek a provede jej pomocí příkazového procesoru namísto provedení příkazu přímo.When set to true, the tool task will create a batch file for the command-line and execute that using the command-processor, rather than executing the command directly.

public:
 property bool UseCommandProcessor { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseCommandProcessor { get; set; }
member this.UseCommandProcessor : bool with get, set
Public Property UseCommandProcessor As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud úloha nástroje vytvoří dávkový soubor pro příkazový řádek a provede ho pomocí příkazového procesoru; false Pokud úloha nástroje provede příkaz přímo.true if the tool task will create a batch file for the command-line and execute that using the command-processor; false if the tool task will execute the command directly.

Platí pro