ConfigurationProvider.Data Vlastnost

Definice

Páry hodnot konfiguračního klíče pro tohoto poskytovatele.The configuration key value pairs for this provider.

protected:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ Data { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ value); };
protected System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> Data { get; set; }
member this.Data : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string> with get, set
Protected Property Data As IDictionary(Of String, String)

Hodnota vlastnosti

IDictionary<String,String>

Platí pro