ConfigurationProvider.GetReloadToken Metoda

Definice

Vrátí IChangeToken , který může být použit k naslouchání, pokud je tento zprostředkovatel znovu načten.Returns a IChangeToken that can be used to listen when this provider is reloaded.

public:
 virtual Microsoft::Extensions::Primitives::IChangeToken ^ GetReloadToken();
public Microsoft.Extensions.Primitives.IChangeToken GetReloadToken ();
abstract member GetReloadToken : unit -> Microsoft.Extensions.Primitives.IChangeToken
override this.GetReloadToken : unit -> Microsoft.Extensions.Primitives.IChangeToken
Public Function GetReloadToken () As IChangeToken

Návraty

IChangeToken

Hodnota IChangeTokenThe IChangeToken.

Implementuje

Platí pro