ConfigurationProvider.TryGet(String, String) Metoda

Definice

Pokusí se najít hodnotu s daným klíčem, vrátí hodnotu true, pokud je nalezen, jinak false.Attempts to find a value with the given key, returns true if one is found, false otherwise.

public:
 virtual bool TryGet(System::String ^ key, [Runtime::InteropServices::Out] System::String ^ % value);
public virtual bool TryGet (string key, out string value);
abstract member TryGet : string * string -> bool
override this.TryGet : string * string -> bool
Public Overridable Function TryGet (key As String, ByRef value As String) As Boolean

Parametry

key
String

Klíč, který se má vyhledatThe key to lookup.

value
String

Hodnota, která se našla na klíč, pokud se najde.The value found at key if one is found.

Návraty

Boolean

true Pokud má klíč hodnotu, v opačném případě false.true if key has a value, false otherwise.

Implementuje

Platí pro