ServiceProvider.GetService(Type) Metoda

Definice

Získá objekt služby zadaného typu.Gets the service object of the specified type.

public:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ serviceType);
public object GetService (Type serviceType);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Public Function GetService (serviceType As Type) As Object

Parametry

serviceType
Type

Typ služby, která se má získat.The type of the service to get.

Návraty

Object

Služba, která byla vytvořena.The service that was produced.

Implementuje

Platí pro