HostOptions.ShutdownTimeout Vlastnost

Definice

Výchozí časový limit pro StopAsync(CancellationToken).

public:
 property TimeSpan ShutdownTimeout { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan ShutdownTimeout { get; set; }
member this.ShutdownTimeout : TimeSpan with get, set
Public Property ShutdownTimeout As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

TimeSpan

Platí pro