ListView.BringToFront Metoda

Definice

Převede na ListView začátek pořadí vykreslování.Brings the ListView to the front of the z-order.

public object BringToFront ();

Návraty

Object

Tato metoda vrací odkaz s hodnotou null ( Nothing v Visual Basic); v opačném případě vrátí tato metoda true .This method returns a null reference (Nothing in Visual Basic); otherwise this method returns true.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak použít tuto metodu, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.BringToFront .For a code example that demonstrates how to use this method, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.BringToFront. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní BringToFront metodu.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent BringToFront method.

Poznámky

Tato metoda nastaví pořadí vykreslování z na ListView Poslední index v OLEObjects kolekci. číslování pořadí vykreslování je opakem číslování indexu v OLEObjects kolekci.This method sets the z-order of the ListView to the last index in the OLEObjects collection; the numbering of the z-order is the opposite of the numbering of the index in the OLEObjects collection. Čím vyšší je index v OLEObjects kolekci, tím menší je pořadí z ListView .The higher the index in the OLEObjects collection, the lower the z-order of the ListView.

Platí pro