ListView.Index Vlastnost

Definice

Získá číslo indexu v ListView rámci kolekce OLEObjects na listu.Gets the index number of the ListView within the collection of OLEObjects on the sheet.

public int Index { get; }

Hodnota vlastnosti

Int32

Číslo indexu v ListView rámci kolekce OLEObjects na listu.The index number of the ListView within the collection of OLEObjects on the sheet.

Příklady

Příklad kódu, který ukazuje, jak tuto vlastnost použít, naleznete v tématu Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Index .For a code example that demonstrates how to use this property, see Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls.Button.Index. Všechny ovládací prvky v Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls oboru názvů mají funkčně ekvivalentní Index vlastnost.All controls in the Microsoft.Office.Tools.Excel.Controls namespace have a functionally equivalent Index property.

Poznámky

Hodnota indexu ovládacích prvků přidaných do excelového listu systém Microsoft Office začíná na 2, protože se jedná o index OLEObjects kolekce v listu.The index value of controls added to the Microsoft Office Excel worksheet starts at 2 because it is the index of the OLEObjects collection of the sheet.

Platí pro