Microsoft.VisualBasic.Activities Obor názvů

Poskytuje třídy související s aktivitami Visual Basic. h. Provides classes related to Visual Basic activities.h.

Třídy

VisualBasic

Poskytuje připojené úložiště vlastností pro VisualBasicSettings .Provides an attached property store for VisualBasicSettings.

VisualBasicDesignerHelper

Vytvoří a zkompiluje VisualBasicReference<TResult> výrazy a VisualBasicValue<TResult> .Creates and compiles VisualBasicReference<TResult> and VisualBasicValue<TResult> expressions.

VisualBasicImportReference

Představuje odkaz na sestavení a obor názvů importovaný z tohoto sestavení.Represents an assembly reference and the namespace imported from that assembly.

VisualBasicReference<TResult>

Obsahuje výraz v Visual Basic syntaxe, která je vyhodnocena jako l-hodnota, která podporuje vazbu Out argumentů.Contains an expression in Visual Basic syntax that evaluates to an l-value, which supports binding of the Out arguments.

VisualBasicSettings

Obsahuje nastavení, která VisualBasicValue<TResult> a VisualBasicReference<TResult> instance slouží ke kompilaci zdrojového textu výrazů, které obsahují.Contains settings that VisualBasicValue<TResult> and VisualBasicReference<TResult> instances use to compile the source text of the expressions they contain.

VisualBasicValue<TResult>

Obsahuje výraz v Visual Basic syntaxe, která je vyhodnocena na hodnotu r, která podporuje vazby In argumentů.Contains an expression in Visual Basic syntax that evaluates to an r-value, which supports binding of In arguments.