ADODC.FetchCompleteDelegate Delegát

Definice

Upozornění

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Představuje metodu, která zpracuje FetchComplete událost.Represents the method that will handle a FetchComplete event.

public: delegate void ADODC::FetchCompleteDelegate(Error ^ pError, EventStatusEnum % adStatus, Recordset ^ pRecordset);
[System.CLSCompliant(false)]
public delegate void ADODC.FetchCompleteDelegate(Error pError, ref EventStatusEnum adStatus, Recordset pRecordset);
[System.CLSCompliant(false)]
[System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")]
public delegate void ADODC.FetchCompleteDelegate(Error pError, ref EventStatusEnum adStatus, Recordset pRecordset);
[<System.CLSCompliant(false)>]
type ADODC.FetchCompleteDelegate = delegate of Error * EventStatusEnum * Recordset -> unit
[<System.CLSCompliant(false)>]
[<System.Obsolete("Microsoft.VisualBasic.Compatibility.* classes are obsolete and supported within 32 bit processes only. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160862")>]
type ADODC.FetchCompleteDelegate = delegate of Error * EventStatusEnum * Recordset -> unit
Public Delegate Sub ADODC.FetchCompleteDelegate(pError As Error, ByRef adStatus As EventStatusEnum, pRecordset As Recordset)

Parametry

pError
ADODB.Error

Objekt ADODB.Error.An ADODB.Error object.

adStatus
ADODB.EventStatusEnum

ADODB.EventStatusEnumVýčet.An ADODB.EventStatusEnum enumeration.

pRecordset
ADODB.Recordset

Objekt ADODB.Recordset.An ADODB.Recordset object.

Atributy

Poznámky

Poznámka

Funkce a objekty v Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 oboru názvů jsou k dispozici pro použití nástroji pro upgrade z Visual Basic 6,0 na Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Ve většině případů tyto funkce a objekty duplikují funkce, které můžete najít v jiných oborech názvů v rozhraní .NET Framework.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework. Jsou zapotřebí pouze v případě, že model kódu aplikace Visual Basic 6.0 se zásadně liší od implementace rozhraní .NET Framework.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro