CheckedListBoxArray.RegionChanged Událost

Definice

Vyvolá se při Region změně hodnoty vlastnosti.Occurs when the value of the Region property changes.

public:
 event EventHandler ^ RegionChanged;
public event EventHandler RegionChanged;
member this.RegionChanged : EventHandler 
Public Custom Event RegionChanged As EventHandler 
Public Event RegionChanged As EventHandler 

Event Type

EventHandler

Poznámky

Tato událost je vyvolána, pokud Region je vlastnost změněna pomocí programového úprav nebo interakce se systémem uživatele.This event is raised if the Region property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Poznámka

Funkce a objekty v Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 oboru názvů jsou k dispozici pro použití nástroji pro upgrade z Visual Basic 6,0 na Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. Ve většině případů tyto funkce a objekty duplikují funkce, které můžete najít v jiných oborech názvů v .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Jsou nezbytné pouze v případě, že se model kódu Visual Basic 6,0 od implementace významně liší .NET Framework.NET Framework .They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Platí pro